МЕДИИТЕ ЗА НАС

Въвеждаме европейски стандарти за българското месо. Специални обозначения ще гарантират качеството на продукцията.

авг. 13, 2006

Съвместно интервю на  Д-р Светла Чамова с в-к ПАРИ и ECON.BG.

 
Д-р Чамова, какво представлява системата за определяне качеството на месото (S)EUROP?

Светла Чамова: Тя се прилага в ЕС от 80-те години на миналия век. Въвеждането на единна система дава възможност за сравнение на цените и качеството на този продукт между отделните държави членки на Евросъюза. Освен това чрез нея се предоставя информация на европейските производители за мястото, което тяхната продукция може да заеме на европейския пазар.  Освен това единната система за класификация определя средната за общността цена за всеки вид месо. Формирана така, тя ще се използва при взимането на важни за сектора решения. Става дума за намеса на пазара чрез изкупуване на определени количества месо или за предоставяне на помощи за съхранението му в частни складове до успокояването на пазара.

Защо са тези мерки?

Светла Чамова: Те се предприемат при настъпването на неблагоприятна за производителите пазарна ситуация и тяхната основна цел е да не паднат цените под определения от експертите за приемлив праг.

Системата действа ли вече у нас?

Светла Чамова: Класификация на месото е ново нещо за България. Тя вече се прилага в кланиците. За да бъде окачествено месото, то трябва предварително да бъде инспектирано от ветеринарния лекар. Окачествяването на месото се извършва от класификатори на базата на външни белези. За определяне на съответния клас се вземат под внимание също така пол, възраст, тегло на животното. Всяка буква по скалата (S)EUROP означава определено качество на месото: S (super) е най-високата оценка. E (exellent) означава отлично, U (very good) – много добро, R (good) – добро, O (fair) – средно; P (poor) – най-нискокачественото месо. Окачествяването и класификацията са ценообразуваща дейност и придават търговска стойност на добитото месо.

Има ли стимул за производителите?

Светла Чамова: Да. Окачествяването и класификацията служат като база за определяне цената на месото и стимулиране на производителите за заплащане в зависимост от качеството. Системата (S)EUROP е международно признат описателен език за търговия с месо. Докладването на цените позволява сравнение на цените в ЕС. Класификацията улеснява производителите да получат цена, основана на качеството на добитото месо, и ги ориентира да изберат подходящия начин за отглеждане на животните.

Въвеждането на системата (S)EUROP задължително ли е за всички български предприятия?

Светла Чамова: Окачествяването е задължително за кланици, които колят над 75 говеда и над 200 прасета средно седмично за едногодишен период. Предприятията, които имат лиценз за износ за ЕС, също задължително трябва да окачествяват продукцията си по системата (S)EUROP.

Какво е направено досега?

Светла Чамова: Въпросът с класификацията е уреден чрез Закона за животновъдството и се базира на основните правила, залегнали в европейските регламенти. Българското законодателство хармонизира приложението на системата чрез няколко наредби, които са публикувани още през 2004 г.

Има ли обучени специалисти, които да извършват класификацията на месото?

Светла Чамова: За да има български класификатори, Министерството на земеделието и горите организира и заплати курса за обучение на 13 специалисти в тази област. Преминалите успешно обучението ще са експертите, които ще окачествяват месото в кланиците. В агроминистерството има отдел, който се занимава с всичко, свързано с окачествяването на месото и докладване на цените в Брюксел.

 

Атанас Урджанов - председател на управителния съвет на АМБ

 

Атанас Урджанов е роден на 02.12.1972 г.
Икономист по образование с почти 20-годишен опит в областта на месопреработката.
От 2010 г. е член на Контролния съвет на АМБ и негов председател, а от 2013 г. е член на Управителния съвет на асоциацията.
Опитът в областта на месопреработката развива основно в хранителния холдинг “Белла България”, където работи и до момента.
Притежава лидерски и мениджърски умения. С опит в областта на управление и международен маркетинг, икономика, управление на финансите и инвестициите, проучване на пазара, управление на персонала, съвременни информационни технологии, работа в екип, управление на проекти.