ЗА НАС

Prev Next

Асоциацията на месопреработвателите в България (АМБ) е доброволна организация с идеална цел. Основана е през месец юли 1994 г. в град Велико Търново от 34 фирми-учредителки.

Асоциацията е създадена с финансовата и организационна подкрепа на американската организация ACDI/VOCA.

Една от основните цели на Асоциацията е да защитава законните интереси на своите членове, да им бъде полезна като съдейства за решаването на общите им и частни проблеми, базирайки се на тяхната равнопоставеност.

АМБ полага усилия за разширяване на достъпа до пазара, за създаване на условия за лоялна конкуренция в бранша, за повишаване качеството на предлаганите месни продукти за утвърждаване българските традиции и професионализма в месната индустрия.

С цел да отговори още по-пълно на изискванията и необходимостите на своите членове, Асоциацията създаде свой Експертен съвет, разглеждащ всички технически и технологични въпроси, свързани с месния бранш.

АМБ предлага повече от 30 възможности за услуги на своите членове, като: консултанстка дейност в областта на месопреработката, месодобива и търговията с месо и месни продукти, подготовка и организация за участие в международни инвестиционни и технологични програми, кандидатстване за кредити и заеми пред национални и международни банкови институции, изготвяне на бизнес-планове на фирмите, издателска дейност и т.н.

АМБ се стреми да бъде все по-полезна и на широката общественост – тя зае стабилно и достойно място в структурата на гражданското общество в страната. С всяка изминала година авторитетът и популярността, както и ролята на АМБ за възпитаване на потребителския вкус нарастват.

АМБ е достоен партньор за държавните и административни институции при определянето на главните приоритети за развитието на месната индустрия, както и при изпълнението на националната политика в областта на земеделието и хранителната промишленост.

Като независима браншова, неправителствена организация, Асоциацията се стреми да представя и защитава компетентно пред държавните институции интересите на частните производители от бранша и да им сътрудничи за създаване на равнопоставена, конкурентноспособна, икономически целесъобразна бизнес среща за развитието на месния бранш.

Основни цели и задачи на браншовата организация: 

 • представителство и защита на правата и законните интереси на членовете пред държавната и общинска администрация и други органи и организации в страната и чужбина;
 • подпомагане просперитета и престижа на бранша;
 • подпомагане развитието на месопреработвателните предприятия.Средства за постигане на целите са:

 

 • предлагане на платформи, програми и искания свързани с развитието на месната индустрия, пред законодателната и изпълнителната власт, при формирането и осъществяването на икономическата и социална политика на страната;
 • разработване на предложения за нормативна уредба, включително и за хармонизиране на българското законодателство с това на Европейския Съюз в областта на месната индустрия;
 • изготвяне на становища, препоръки и предложения по действащи нормативни актове в бранша;
 • лобиране пред изпълнителната и законодателната власт за защита интересите на бранша и членовете на Асоциацията;
 • съдействие за внедряване на нови технологии и стандарти за производство на висококачествени и безвредни продукти;
 • организиране на срещи, семинари, конференции, симпозиуми, форуми, консултации и др. по актуални проблеми;
 • предоставяне на членовете си на професионална информация за новости в технологиите и пазарите;
  организиране обучение на кадри;
 • организиране на консултативни, експертни и координационни съвети или бюра за правни, икономически, инженерингови и информационни услуги, подпомагащи дейността на членовете на Асоциацията и осъществяването на връзки с други организации;
 • популяризиране и утвърждаване на българските традиции в месопреработвателната индустрия чрез организиране, провеждане и участие в панаири, изложения, конкурси, каталози и други;
 • защита на интелектуалната собственост на членовете на Асоциацията;
 • съдействие при разширяване пазарното присъствие на членовете на Асоциацията;
 • съдействие при кандидатстване за осъществяване на краткосрочни и дългосрочни инвестиционни проекти;
 • организиране на консултации при работа с финансови институции;
 • организиране издаването на печатни издания за повишаване квалификацията на управленските и изпълнителските кадри като: книги, брошури, ръководства, справочници, списания и други рекламни материали;
 • съдействие за създаване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове между членовете;
 • осъществяване на сътрудничество със сродни организации в страната и в чужбина и участие в дейността на европейски и други международни организации;
 • участие в национални и международни проекти и програми.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС на АМБ

 

   

Контролен съвет

Комисия по етика

 

изпълнителен директор: д-р Диляна Попова

гл. експерт – инж. Павлина Лилова

Д-р Диляна Попова - Изпълнителен директор

От 2001 г. до настоящия момент Д-р Диляна Попова работи като главен експерт в Асоциация на месопреработвателите в България, като подпомага фирмите от бранша по ветеринарни въпроси и законодателство по безопасност на храните. 

Завършила е Висшия институт по зооинженерство и ветеринарна медицина в гр. Стара Загора - Магистър ветеринарен лекар. През 2012 г. в Тракийски университет Стара Загора завършва специалност „Ветеринарна администрация". Има следдипломна квалификация по Държавен ветеринарно-санитарен контрол (ДВСК) в София. Обучение по ДПП и НАССР в месодобивни и месопреработвателни предприятия в Падуа, Италия. Специализация по НАССР в Държавен Университет Мисисипи, САЩ. От 1989-2001 г. е работила в Регионална ветеринарномедицинска служба - Държавен ветеринарно-санитарен контрол, гр. Бургас. Участвала е в разработване на наръчници и ръководства по Безопасност на храните. Одитор на Системи за управление по ISO 9001:2015, 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 22 000:2018, БДС EN ISO/IEC 17025:2018. Класификатор на кланични трупове от свине, едри и дребни преживни животни по системата S (UROP). Оценител на компетенции на работната сила по браншове и региони.Технически експерт и Технически оценител, член на Комисия по акредитация и Съвет по акредитация в Изпълнителна агенция Българска служба по акредитация. 

 

Инж. Павлина Лилова  - Главен експерт - технолог  

Инж. Павлина Лилова  работи в АМБ от 23 години. Завършила е магистърска степен инж.технолог, специалност "Технология на животинските продукти и консервиране", профил "Технология на месо и риба" във ВИХВП, гр. Пловдив. Има следдипломна квалификация "Учителска правоспособност" в СУ "Климент Охридски" и следдипломна квалификация "Организация и управление на дейността ЗБУТ" в УНСС.  От 1978 г. до 1996 г. е инж.технолог и "началник цех" в Месокомбинат в гр. Видин и учител по специалността "Оператор Месо и месни продукти" в ТИХ "Асен Златаров". Има множество сертификати и дипломи по НАССР, ДПП, Иновации, Маркетинг, Човешки ресурси-оценител. Специализация по НАССР в Университет Мисисипи, САЩ. Одитор по ISO - Системи за управление на качеството и Системи за управление в лаборатории за изпитване и пробовземане, по БДС ЕN ISO 19011: 2011, БДС ЕN ISO/IEC 17025:2006   и т.н.  

Новини

Актуални, новини и събития в месопреработвателната индустрия.

Бюлетин 2021

Издание на Асоциацията на месопреработвателите в България, основано през 1996 г.

Бюлетин 2022

Издание на Асоциацията на месопреработвателите в България, основано през 1996 г.

Бюлетин 2023

Издание на Асоциацията на месопреработвателите в България, основано през 1996 г.

Бюлетин 2024

Издание на Асоциацията на месопреработвателите в България, основано през 1996 г.

ПАРТНьори

Атанас Урджанов - председател на управителния съвет на АМБ

 

Атанас Урджанов е роден на 02.12.1972 г.
Икономист по образование с почти 20-годишен опит в областта на месопреработката.
От 2010 г. е член на Контролния съвет на АМБ и негов председател, а от 2013 г. е член на Управителния съвет на асоциацията.
Опитът в областта на месопреработката развива основно в хранителния холдинг “Белла България”, където работи и до момента.
Притежава лидерски и мениджърски умения. С опит в областта на управление и международен маркетинг, икономика, управление на финансите и инвестициите, проучване на пазара, управление на персонала, съвременни информационни технологии, работа в екип, управление на проекти.