Новини

РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ АМБ

май 8, 2020

П О К А Н А 

Управителният съвет на Асоциация на месопреработвателите в България на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.18 ал.2 от Устава на АМБ свиква  РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ  на 18 септември /петък/ 2020 г. от 12.00 ч. в зала 1 на Рослин Сентръл Парк хотел, София, бул. „Витоша“ № 106 при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Приемане  на годишен отчетен доклад за дейността на  АМБ за 2019 г. 2. Приемане  на отчет на Контролния съвет за 2019 г. 3. Приемане на финансов отчет на АМБ за 2019 г. 4. Приемане на програма за дейността на АМБ  за 2020 г. 5. Приемане на проект на бюджет на АМБ  за 2020 г. 6. Промени в Устава на АМБ 7. Разни При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл.18 ал.5 от Устава на АМБ Общото събрание ще се проведе същия ден в 13.00 ч. Моля, в срок до 5 септември 2020 г. да потвърдите Вашето участие в офиса на АМБ – тел. 02/971 26 71 или на електронен адрес: office@amb-bg.com 

Атанас Урджанов - председател на управителния съвет на АМБ

 

Атанас Урджанов е роден на 02.12.1972 г.
Икономист по образование с почти 20-годишен опит в областта на месопреработката.
От 2010 г. е член на Контролния съвет на АМБ и негов председател, а от 2013 г. е член на Управителния съвет на асоциацията.
Опитът в областта на месопреработката развива основно в хранителния холдинг “Белла България”, където работи и до момента.
Притежава лидерски и мениджърски умения. С опит в областта на управление и международен маркетинг, икономика, управление на финансите и инвестициите, проучване на пазара, управление на персонала, съвременни информационни технологии, работа в екип, управление на проекти.