Новини

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

апр. 19, 2023

П О К А Н А

Управителният съвет на Асоциация на месопреработвателите в България на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.18 ал.2 от Устава на АМБ свиква
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
на 09 юни /петък/ 2023 г. от 12.00 ч. в Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив, бул. „Марица“ №26, зала „Хоризонт“, блок 2 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишен отчетен доклад за дейността на АМБ за 2022 г.
2. Приемане на отчет на Контролния съвет за 2022 г.
3. Приемане на финансов отчет на АМБ за 2022 г.
4. Приемане на програма за дейността на АМБ за 2023 г.
5. Приемане на проект на бюджет на АМБ за 2023 г.
6. Промени в Устава на АМБ
7. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл.18 ал.5 от Устава на АМБ Общото събрание ще се проведе същия ден на същото място в 13.00 ч.

Атанас Урджанов - председател на управителния съвет на АМБ

 

Атанас Урджанов е роден на 02.12.1972 г.
Икономист по образование с почти 20-годишен опит в областта на месопреработката.
От 2010 г. е член на Контролния съвет на АМБ и негов председател, а от 2013 г. е член на Управителния съвет на асоциацията.
Опитът в областта на месопреработката развива основно в хранителния холдинг “Белла България”, където работи и до момента.
Притежава лидерски и мениджърски умения. С опит в областта на управление и международен маркетинг, икономика, управление на финансите и инвестициите, проучване на пазара, управление на персонала, съвременни информационни технологии, работа в екип, управление на проекти.