Новини

Проект за изменение на Закона за ветеринарномедицинска дейност

ян. 11, 2019

Уважаеми членове на АМБ,

В портала за обществени консултации на 4 ноември е публикуван за обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Предвидените промени са в следните направления:

Прилагане на ефективен официален контрол по отношение на неприложени профилактични ветеринарномедицински мерки, мерки за ликвидиране на възникнали болести и при проследяване на нерегистрирани животновъдни обекти и неидентифицирани животни;

Облекчаване на режима за регистрация на личните стопанства;

Създаване на условия за провеждане на адекватна профилактика на икономически важните болести по животните и по-ефективна организация за бързо овладяване на възникнали огнища на заболявания;

Създаване на възможност за възлагане за изпълнение на мерките при ограничаване и ликвидиране на болест на изпълнител, различен от служителите на БАБХ;

Подобряване на организацията на ветеринарномедицинското обслужване на животните отглеждани в лични стопанства;

Липса на актуален начин за определяне на цени за обезщетения на засегнатите от епизоотични рискове собственици на животни;

Допълване задълженията на местната власт при констатиране на заболяване, с цел по-добра координация и своевременно предприемане на мерки за ограничаване разпространението и ликвидиране на заболяванията;

Отстраняването на пропуски и неясноти в правната рамка, затрудняващи дейността на компетентния орган и оказващи негативно въздействие върху лицата, свързани с лицензирането, употребата, производството и търговията на едро и дребно с ветеринарномедицински продукти.

С промените се въвеждат национални мерки, свързани с регламентирането на изискванията към собствениците и ползвателите на животновъдни обекти и кметовете и кметските наместници.

Крайният срок за становища е 4 декември 2019 г.

Моля в случай, че имате предложения и становище по проекта да ни ги изпратите до 20 ноември, за да обобщим и изпратим общо становище от АМБ.

С проекта на закона, мотивите и частична оценка на въздействието може да се запознаете тук:

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4761

Атанас Урджанов - председател на управителния съвет на АМБ

 

Атанас Урджанов е роден на 02.12.1972 г.
Икономист по образование с почти 20-годишен опит в областта на месопреработката.
От 2010 г. е член на Контролния съвет на АМБ и негов председател, а от 2013 г. е член на Управителния съвет на асоциацията.
Опитът в областта на месопреработката развива основно в хранителния холдинг “Белла България”, където работи и до момента.
Притежава лидерски и мениджърски умения. С опит в областта на управление и международен маркетинг, икономика, управление на финансите и инвестициите, проучване на пазара, управление на персонала, съвременни информационни технологии, работа в екип, управление на проекти.