ПРОЕКТИ

Проект „Развитие на дигиталните умения“

окт. 10, 2021

АИКБ СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В 13 КЛЮЧОВИ
ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРА

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) стартира проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на дигиталните умения“. Проектът e финансиран
от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 – 2021”, по процедура BG05M9OP001-1.128 – Развитие на дигиталните умения – Компонент 2.
Проектът „Развитие на дигиталните умения“ цели транспониране на актуалните политики на ЕК за подобряване и развитие на дигиталните умения в контекста на Европейската дигитална стратегия. Той изцяло отговаря на целите и изискванията на Препоръката на Съвета от 22.5.2018г. относно ключовите
компетенции за учене през целия живот и на целите на Плана за действие по Европейския стъ лб за социални права за обучение на възрастни, като цели да надгради на национално ниво Европейската рамка за цифрови компетенции на гражданите 2.0. Дигиталните умения са тези, необходими за използване на цифрови устройства, комуникационни приложения и мрежи за достъп и управление на информация, но от друга страна, тези умения са вече задължителни в ерата на Индустрия 4.0 и все по-мащабното и бързо навлизане на информационните технологии във всички бизнес сектори изисква все по-напреднали дигитални умения свързани с конкретни бизнес процеси.
Проектът е насочен именно към идентифициране на тези умения като предвижда изпълнението на общо девет основни дейности насочени към разработване, тестване и валидиране на унифицирани профили за дигитални умения по ключови професии/длъжности, секторни квалификационни рамки и учебни програми за развитие на дигиталните умения в 13 пилотни сектора от ключово значение за българската икономика. Един от пилотните сектори е „Производство и преработка на месо и месни продукти“. Чрез
реализирането на проекта се цели да бъдат преодолени дисбалансите в областта на дигиталните умения и знания и привеждането им в съответствие с нуждите на бизнеса, а от там постигане на конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се на технологичното развитие и осигуряваща устойчиви работни места. Същинските дейности по проекта ще стартират с извършването на проучване за установяване на потребностите от дигитални умения на работната сила по определени като ключови за пилотните сектори професии, последващо тестване на текущите умения чрез специално разработени инструменти за оценка на дигиталните компетенции и изготвяне на тази основа на анализ на дисбалансите и на състоянието и потребностите от дигитални умения на три нива за всяка идентифицирана професия. Изпълнението на проекта ще стъпи на постигнатите резултати по Компонент 1 на операцията „Развитите на дигиталните умения“, който се изпълнява от Министерство на труда и социалната политика. В рамките на проекта АИКБ е заложила да се разработят мин имум 65 унифицирани профили за дигитални умения, общо 13 пакета с тестови учебни програми за развитие на дигита лните умения, минимум 4 модела за социално сътрудничество. Всички постигнати резултати ще се тестват и апробират в реална работна среда, като за тяхното постигане АИКБ ще си партнира с Конфедерация на независимите синдикати, Конфедерация на труда „Подкрепа“, МТСП и Националната агенция за професионално образование и обучение. Проектът е с период на изпълнение 20 месеца като се очаква постигнатите по него резултати да бъдат основа за реализиране на дейности по новата рограма „Развитите на човешките ресурси“ 2021-2027 г. насочени към национално развитие на дигиталните компетенции. След приключване на проекта всички резултати ще бъдат собственост на М ТСП. Стартирането на проекта беше официално обявено на пресконференция на 14 октомври 2021 г

Документи тук.

Атанас Урджанов - председател на управителния съвет на АМБ

 

Атанас Урджанов е роден на 02.12.1972 г.
Икономист по образование с почти 20-годишен опит в областта на месопреработката.
От 2010 г. е член на Контролния съвет на АМБ и негов председател, а от 2013 г. е член на Управителния съвет на асоциацията.
Опитът в областта на месопреработката развива основно в хранителния холдинг “Белла България”, където работи и до момента.
Притежава лидерски и мениджърски умения. С опит в областта на управление и международен маркетинг, икономика, управление на финансите и инвестициите, проучване на пазара, управление на персонала, съвременни информационни технологии, работа в екип, управление на проекти.