ПРОЕКТИ

Разработване и внедряване на ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони

фев. 26, 2008

Наименование на проекта: „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони“.

Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ: 8 902 959 лв.

Изпълнител: Проектът се осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, в съответствие с договор № BG051PO001-2.1.06/23.10.2009 г. по мярка BG 051PO001-2.1.06 „Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие.

Срок на изпълнение: 2009-2013 г.

Партньори: Конфедерация на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда „Подкрепа“

Обща цел на проекта: Повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на пазара на труда чрез изграждане на система за оценяване на компетенциите на работната сила на браншово и регионално ниво.

Специфични цели: Анализ и дефиниране на изискванията към компетенциите на работната сила при отчитане на европейските, национални и браншови изисквания и стандарти;

Изграждане на браншова и регионална референтна мрежа и информационна система за оценяване и актуализиране на компетенциите на работната сила, съобразно настоящите и бъдещи потребности на пазара на труда;

Подобряване на координацията и информационния обмен между националните, браншови и регионални структури на работодателите и синдикалните организации и отговорните държавни институции при оценяване на компетенциите на работната сила;

Национално признаване и създаване на предпоставки за интегриране на информационната система за оценяване на компетенциите на работната сила в бъдещото електронно правителство за повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на работна сила.

Секторните анализи, свързани с настоящия проект и изготвени от АМБ, можете да видите ТУК … http://www.amb-bg.com/index.php?MlW-gRWTIRS3I9KPUdKbYJW3glOjMpeXItOLMJOjUhO-gBKnQtOfg1aXUtKDIFmHc5&page=1

За допълнителна информация и новини за проекта, моля посете следните уеб страници:

www.meat.competencemap.bg

www.competencemap.bg

www.mycompetence.bg

Атанас Урджанов - председател на управителния съвет на АМБ

 

Атанас Урджанов е роден на 02.12.1972 г.
Икономист по образование с почти 20-годишен опит в областта на месопреработката.
От 2010 г. е член на Контролния съвет на АМБ и негов председател, а от 2013 г. е член на Управителния съвет на асоциацията.
Опитът в областта на месопреработката развива основно в хранителния холдинг “Белла България”, където работи и до момента.
Притежава лидерски и мениджърски умения. С опит в областта на управление и международен маркетинг, икономика, управление на финансите и инвестициите, проучване на пазара, управление на персонала, съвременни информационни технологии, работа в екип, управление на проекти.