За нас
Начало | За нас
ПОЛИТИКА ЛИЧНИ ДАННИ

Политика за поверителност и защита на личните данни

Защитата на личните данни на всеки гражданин е от изключителна важност за Асоциация на месопреработвателите в България. Именно поради тази причина са предприети необходимите технически и организационни мерки за защитата им, част от които е и настоящата Политика по защита на личните данни.

Политиката за защита на лични данни и поверителност е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент за защита на данните).

 

Какво се разбира под „лични данни" и „обработване на лични данни"?

 

 „Лични данни" са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

 

„Обработването" е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 

Какви данни обработва АМБ

1. Предоставени от собственици, управляващи, представляващи и наети лица във фирмите-членове и клиентите/ползвателите на услугите предлагани от АМБ:

а) От членовете на УС, КС, КЕ и почетните членове на АМБ: имена, ЕГН, фирма, телефон и/или e-mail, адрес/адрес за кореспонденция на лицата.

б) От собственици, управляващи, представляващи и наети лица във фирмите-членове и клиентите/ползвателите на услугите предлагани от АМБ:

§имена, фирма, длъжност, телефон и/или e-mail, адрес/адрес за кореспонденция;

§данни, събирани при плащане, направено към АМБ.

§банкови сметки;

§данни, необходими за изготвяне на фактури, както и за доказване на тяхната достоверност;

§информация за начин на плащане, извършени и дължими плащания;

§IP адрес при посещение на уебсайта.

2. Предоставени от абонатите на електронните издания (бюлетин) на АМБ: имена; фирма; длъжност, електронна поща - е-mail.

 

Цели на обработване на личните данни:

1. В изпълнение на целите и предмета на дейност съобразно Устава на сдружението, АМБ обработва данни за водене на регистър на членовете, на членовете на управителния и контролен съвет, комисия по етика, изпращане на покани за събития, обмен на контактни данни между членовете и изготвянето на обобщени справки, и за сключването и изпълнението на договори за предоставяне на услуги. АМБ обработва данните за:

§  Идентифициране на клиент/ползвател при предоставяне на информация относно разяснения за ползваните услуги, плащане на услугите;

§  Актуализиране на лични данни на собственици, управляващи, представляващи и наети лица във фирмите-членове и ползвателите на услугите по тяхна заявка

§  Изпращане на куриерска/пощенска пратка с оригинална фактура за извършеното плащане;

2. Обработване на данните на абонатите на електронните издания на АМБ с цел изпращане на бюлетин.

3. В изпълнение на законови задължения АМБ обработва данните на клиентите за следните цели:

§  Издаване на фактури и финансово-счетоводна дейност;

§  За извършване на данъчно - осигурителен контрол от съответните компетентни органи;

§  Изпълнение на нормативните изисквания на данъчното законодателство: Закон за счетоводството, Закон за данък върху добавената стойност, Данъчно осигурителен кодекс и др.

 

§   Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните данни:

Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на задължения по доставяне на издания, договори и фактури на хартиен носител;

Банките, обслужващи плащанията, извършени от клиентите;

Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от АМБ предоставянето на информация, сред която и лични данни: Агенция по вписванията, български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи - Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред.

 

§   Срок за съхраняване на личните данни

Продължителността на съхранение на личните данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно-осигурителния контрол като фактури и други се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по - дълъг срок.

 

§   Права на членовете/потребителите/клиентите на АМБ във връзка с обработване на личните данни

Правото на достъп включва:ясна, прозрачна и разбираема информация за това какви лични данни се обработват и информация за целите и източниците на това обработване.

Право на коригиране и изтриване: в случай, че обработваните данни са непълни или сгрешени: да бъдат коригирани и изтрити личните данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона.

Право на възражение:по всяко време да бъде подадено:

§  възражение срещу обработването на личните данни при наличие на законово основание за това, когато възражението е основателно, личните данни на субекта не могат повече да бъдат обработвани.

§  Право на ограничаване на обработването:ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

§  се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им;

§  обработването на данните е без правно основание, но вместо да бъдат изтрити, се иска тяхното ограничено обработване;

§  когато клиента има нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

§  подадено е възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Право на скриване (ограничаване на публичния достъп): по искане от страна на представляващия на юридическо лице/предприятие, което е обект на заявка за справка може да бъде ограничен достъпа до данните му

Право на преносимост на данните: потребителят да получи личните данни, които е предоставил и които се отнасят до него, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използва тези данни за друг администратор по негова преценка.

Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране: изразява се в това потребителят да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.


При предоставяне на услуги АМБ не използва технологии, попадащи в тази категория.

§   Право за уведомяване на трети лица. В случай че е приложимо, да бъде поискано от АМБ да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на лични данни, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

§   Право на оттегляне на съгласие: по всяко време да бъде оттеглено съгласието за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от потребителя съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

§   Право на жалба: при нарушения при обработването личните данни и на приложимото законодателство на e-mail: office@amb-bg.com или до Комисията за защита на личните данни: адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2

Заявления за упражняване на посочените права на потребителите/клиентите на АМБ във връзка с обработване на личните данни се подават лично или от изрично упълномощено лице чрез пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път. Произнасянето по отношение на искането е в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок - с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на АМБ, този срок може да бъде удължен до 30 дни.

 

Използване на „Бисквитки" (cookies)

Цел и използване на „бисквитките"

Интернет страницата на www.amb-bg.com използва „бисквитки". „Бисквитките" са текстови файлове, които се съхраняват в устройството на потребителя.

Чрез използването на „бисквитки", АМБ може да предостави на потребителите на този сайт по-лесни за ползване услуги, които не биха били възможни без настройката на „бисквитките".

С помощта на „бисквитките", информацията на нашия сайт може да бъде оптимизирана според поведението и желанието на потребителя. „Бисквитките" ни позволяват да разпознаваме нашите потребители. Целта на това разпознаване е да улесним потребителите да използват нашия сайта ни.

Потребителят може по всяко време да забрани използването на „бисквитки" чрез съответната настройка на използвания Интернет браузър. Вече запазените „бисквитки" могат да бъдат изтрити по всяко време чрез Интернет браузър или от други софтуерни приложения, използвани за посещение на сайта ни. Това е възможно при всички браузъри и приложения. Ако обектът на данните деактивира настройката на използване и запис на „бисквитките" в използвания своя браузър, не всички функции на нашия уеб сайт могат да бъдат напълно използваеми.

АМБ не използва „бисквитки" за събиране, обработване, разпространение или регистрация на лични данни.

 

Настоящата Политика е публично достъпна на официалната интернет страница на АМБ: http://amb-bg.com/

 

За повече информация относно политиката по защита личните данни в АМБ, сигнали, предложения и други въпроси, можете да се свържете чрез адреса за кореспонденция:

гр. София 1111, бул. "Шипченски проход" бл.240, вх.А, ет.3, ап.6, тел. 02/971 26 71, e-mail: office@amb-bg.com;

Официалната Интернет страница на АМБ: www.amb-bg.com;

В случай, че са налице основателни съмнения, че правата Ви са били нарушени, можете да се обърнете към длъжностното лице по защита на данните в АМБ на посочените по-горе форми на контакт.

АМБ запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на сайта. АМБ не носи отговорност ако даден потребител не се е запознал с настоящата Политика.

 

гр. София, май 2018 г.                         

Асоциация на месопреработвателите в България