За нас
Начало | За нас
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основни цели и задачи на браншовата организация:

 • представителство и защита на правата и законните интереси на членовете пред държавната и общинска администрация и други органи и организации в страната и чужбина;
 • подпомагане просперитета и престижа на бранша;
 • подпомагане развитието на месопреработвателните предприятия.Средства за постигане на целите са:

 • предлагане на платформи, програми и искания свързани с развитието на месната индустрия, пред законодателната и изпълнителната власт, при формирането и осъществяването на икономическата и социална политика на страната;
 • разработване на предложения за нормативна уредба, включително и за хармонизиране на българското законодателство с това на Европейския Съюз в областта на месната индустрия;
 • изготвяне на становища, препоръки и предложения по действащи нормативни актове в бранша;
 • лобиране пред изпълнителната и законодателната власт за защита интересите на бранша и членовете на Асоциацията;
 • съдействие за внедряване на нови технологии и стандарти за производство на висококачествени и безвредни продукти;
 • организиране на срещи, семинари, конференции, симпозиуми, форуми, консултации и др. по актуални проблеми;
 • предоставяне на членовете си на професионална информация за новости в технологиите и пазарите;
  организиране обучение на кадри;
 • организиране на консултативни, експертни и координационни съвети или бюра за правни, икономически, инженерингови и информационни услуги, подпомагащи дейността на членовете на Асоциацията и осъществяването на връзки с други организации;
 • популяризиране и утвърждаване на българските традиции в месопреработвателната индустрия чрез организиране, провеждане и участие в панаири, изложения, конкурси, каталози и други;
 • защита на интелектуалната собственост на членовете на Асоциацията;
 • съдействие при разширяване пазарното присъствие на членовете на Асоциацията;
 • съдействие при кандидатстване за осъществяване на краткосрочни и дългосрочни инвестиционни проекти;
 • организиране на консултации при работа с финансови институции;
 • организиране издаването на печатни издания за повишаване квалификацията на управленските и изпълнителските кадри като: книги, брошури, ръководства, справочници, списания и други рекламни материали;
 • съдействие за създаване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове между членовете;
 • осъществяване на сътрудничество със сродни организации в страната и в чужбина и участие в дейността на европейски и други международни организации;
 • участие в национални и международни проекти и програми.