За нас
Начало | За нас
ЕКИП

 

Д-р Диляна Попова - Изпълнителен директор


От 2001 г. до настоящия момент Д-р Диляна Попова работи като главен експерт в Асоциация на месопреработвателите в България, като подпомага фирмите от бранша по ветеринарни въпроси и законодателство по безопасност на храните. 

Завършила е Висшия институт по зооинженерство и ветеринарна медицина в гр. Стара Загора - Магистър ветеринарен лекар. През 2012 г. в Тракийски университет Стара Загора завършва специалност „Ветеринарна администрация". Има следдипломна квалификация по Държавен ветеринарно-санитарен контрол (ДВСК) в София. Обучение по ДПП и НАССР в месодобивни и месопреработвателни предприятия в Падуа, Италия. Специализация по НАССР в Държавен Университет Мисисипи, САЩ. От 1989-2001 г. е работила в Регионална ветеринарномедицинска служба - Държавен ветеринарно-санитарен контрол, гр. Бургас. Участвала е в разработване на наръчници и ръководства по Безопасност на храните. Одитор на Системи за управление по ISO 9001:2015, 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 22 000:2018, БДС EN ISO/IEC 17025:2018. Класификатор на кланични трупове от свине, едри и дребни преживни животни по системата S (UROP). Оценител на компетенции на работната сила по браншове и региони.Технически експерт и Технически оценител, член на Комисия по акредитация и Съвет по акредитация в Изпълнителна агенция Българска служба по акредитация. 

 

Инж. Павлина Лилова  - Главен експерт - технолог  

Инж. Павлина Лилова  работи в АМБ от 23 години. Завършила е магистърска степен инж.технолог, специалност "Технология на животинските продукти и консервиране", профил "Технология на месо и риба" във ВИХВП, гр. Пловдив. Има следдипломна квалификация "Учителска правоспособност" в СУ "Климент Охридски" и следдипломна квалификация "Организация и управление на дейността ЗБУТ" в УНСС.  От 1978 г. до 1996 г. е инж.технолог и "началник цех" в Месокомбинат в гр. Видин и учител по специалността "Оператор Месо и месни продукти" в ТИХ "Асен Златаров". Има множество сертификати и дипломи по НАССР, ДПП, Иновации, Маркетинг, Човешки ресурси-оценител. Специализация по НАССР в Университет Мисисипи, САЩ. Одитор по ISO - Системи за управление на качеството и Системи за управление в лаборатории за изпитване и пробовземане, по БДС ЕN ISO 19011: 2011, БДС ЕN ISO/IEC 17025:2006   и т.н.  


За контакти:

Адрес: Гр. София 1111,  Бул. "Шипченски проход" бл. 240, вх. А    (Вижте ни на картата ...)
Телефон:  + 359 2 971 26 71
email: office@amb-bg.com