Актуално
Начало | Актуално
ВАЖНО: Регламент (ЕС) № 601/2014 от 4 юни 2014 г., влиза в сила от 24 юни 2014 година 05.06.2014


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 601/2014 НА КОМИСИЯТА от 4 юни 2014 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на категориите храни от месо и употребата на някои добавки в месните полуфабрикати.


ВЛИЗА В СИЛА ОТ 24 ЮНИ 2014 ГПриложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя в съответствие с приложението към Регламент 601/2014.

(Моля, вижте прикачените документи в секцията в ляво...
)


Регламентът влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.