Актуално
Начало | Актуално
ПОКАНА за Редовно годишно общо отчетно събрание на АМБ 17.04.2014

Управителният съвет на Асоциация на месопреработвателите в България на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на 30 май /петък/ 2014 г. от 13.00 ч., а при липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 14.00 ч.
в хотел „РИУ ПРАВЕЦ РИЗОРТ", гр. Правец
при следния дневен ред:

 

1. Приемане  на годишен отчетен доклад за дейността на  АМБ за 2013 г.

2. Приемане  на отчет на Контролния съвет за 2013 г.

3. Приемане на финансов отчет на АМБ за 2013 г.

4. Приемане на програма за дейността на АМБ  за 2014 г.

5. Приемане на проект бюджет на АМБ  за 2014 г.

6. Промени в устава на АМБ

7. Разни


Моля в срок до 16 май 2014 г. да потвърдите Вашето участие в офиса на АМБ - тел. 02/ 971 26 71, 870 90 66, факс 02/ 973 30 69 или на електронен адрес: office@amb-bg.com.                                            

 

УС на АМБ