Актуално
Начало | Актуално
НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ ЗА ПРОМЯНА

1. Закон за храните - необходимо е изготвяне на нов закон.

2. Във връзка с влизането в сила на Регламент 1169/2011 за предоставяне информация на потребителите и липсата на административно-наказателна част, която да се прилага в случай на констатирани несъответствия, при осъществяване на официален контрол е необходимо да се разработи документ (законов или подзаконов нормативен акт) с който да се посочат санкции.

3. Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните.

В сила от 29.07.2001 г. Приета с ПМС № 136 от 19.07.2000 г.- директивата се изменя с Регламент 1169/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година  за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията .

4. НАРЕДБА № 23 от 17.05.2001 г. за условията и изискванията за  представяне на хранителната информация при етикетирането на храните.

(Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 53 от 12.06.2001 г., в сила от 13.06.2002 г., изм. и доп., бр. 41 от 13.05.2005 г., в сила от 30.06.2005 г.) - Регламент 1169/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година  за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията.

5. Наредба № 47 за изискванията към хранителните добавки- наредбата определя изискванията към производителите и търговците на тези храни
Съгласно чл. 4 от Наредбата, производителите или вносителите на хранителни добавки, които предстои да бъдат  пуснати на пазара  уведомяват за това областните дирекции по безопасност на храните, по седалището си, като прилагат образец на етикета на продукта.  Наредбата, както и действащата европейска директива, която тя въвежда, не предвиждат последваща оценка, съгласуване или одобряване  на изпратения образец на етикета. Информацията, която се съдържа на етикета не дава възможност да се оцени напълно безопасността на хранителната добавка, което води до присъствие на пазара на храни, съдържащи вещества, забранени за влагане в хранителните добавки. На основание на горното считам, че би следвало, производителите и търговците да пускат на пазара хранителни добавки, само след получаване на експертно становище от Българска агенция по безопасност на храните за одобрение на приложения образец на етикета. Тъй като това изискване е по-рестриктивно от предвиденото в Директива 2002/46/ЕО за сближаване на законодателството на държавите членки по отношение на хранителните добавки,  изменената Наредба трябва да бъде нотифицирана в Европейската комисия. С цел доказване безопасността на продукта и прилагане на адекватен контрол е необходимо да се  прилага към уведомлението и на документ, който съдържа точен състав и количество на съставките, вложени в хранителната добавка (лабораторен анализ).

6. НАРЕДБА № 8 от 16.04.2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните.
(Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 44 от 29.04.2002 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2005 г., бр. 70 от 28.08.2007 г., в сила от 15.02.2008 г., бр. 45 от 13.05.2008 г., в сила от 13.05.2008 г.) - в сила е Регламент 1333/ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1333/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА  от 16 декември 2008 година относно добавките в храните .

7. Наредба 21 от 15 октомври 2002г. за специфичните критерии и изисквания за чистотата на добавките, предназначени за влагане в храни.
(издадена от Министерство на здравеопазването обн. ДВ бр. 104 от 06.11.2002г. посл.изм. 08.04.2011г. - не е съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 231/2012г НА КОМИСИЯТА от 9 март 2012 година за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета.

8. НАРЕДБА № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните.
(Издадена от министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2006 г., в сила от 1.09.2006 г.) - изготвена преди присъединяването на Р. България към ЕС - Регламент 852/2004 (ЕО) за хигиената на храните е изменен неколкократно.

9. Наредба № 22 от 13 октомври 2003 г. за условията и реда за вземане на проби от храни. 
(издадена от министерство на здравеопазването, обн. дв. бр.93 от 21 октомври 2003г.) - наредбата е издадена преди присъединяването на Р.България към ЕС.

10. НАРЕДБА № 110 от 18.09.2006 г. за специфични изисквания за осъществяване на официален контрол за трихинела в месо.
(Издадена от министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 83 от 13.10.2006 г., в сила от 14.11.2006 г.) - Регламент (ЕО) № 2075/2005 на комисията от 5 декември 2005 година относно установяване на специфични правила за официалния контрол на трихинели (Trichinella) в месото - последно изменен през 2011г.

11. НАРЕДБА № 35 от 23.03.2006 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официален контрол върху суровини и храни от животински произход.
(Издадена от министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 35 от 28.04.2006 г., в сила от 1.09.2006 г., изм. и доп., бр. 79 от 29.09.2006 г.) - изготвена преди присъединяването на Р. България към ЕС- Регламент (ЕО) № 854/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация.  

12. НАРЕДБА № 36 от 23.03.2006 г. за специфичните изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход
(Издадена от министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 35 от 28.04.2006 г., в сила от 1.09.2006 г., изм. и доп., бр. 79 от 29.09.2006 г., бр. 90 от 7.11.2006 г.) - изготвена преди присъединяването на Р. България към ЕС - Регламент 853/2004г относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход.

13. Наредба № 6 от 5.05.2011 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официалния контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер.
(Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г.)Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни - отменя цитираните в Наредба № 6 - Регламент на Съвета (ЕО) № 510/2006 от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (ОВ, бр. L 93 от 31.03.2006 г.) и на наименования на храни с традиционно специфичен характер по смисъла на чл. 14 от Регламент на Съвета (ЕО) № 509/2006 от 20 март 2006 г. относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер (ОВ, бр. L 93 от 31.03.2006) Прилага се само - чл. 13 от Регламент (ЕО) № 510/2006.

14. НАРЕДБА № 16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания за съхраняване и използуване на особено бързоразвалящите се хранителни продукти (Издадена от министъра на народното здраве и председателя на НАПС, обн., ДВ, бр. 83 от 19.10.1984 г.)

15. НАРЕДБА № 22 от 14.12.2005 г. за намаляване до минимум страданията на животните по време на клане или умъртвяване.
(Издадена от министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 42 от 23.05.2006 г., в сила от 1.05.2006 г.) -  Регламент (ЕО) № 1099/2009 НА СЪВЕТА  от 24 септември 2009 година относно защитата на животните по време на умъртвяване

16. НАРЕДБА за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека Приета с ПМС № 196 от 28.08.2002 г., обн., ДВ, бр. 85 от 5.09.2002 г., в сила от 1.08.2003 г. -  да се хармонизира към Директива 2000/110.

17. НАРЕДБА № 9 от 22.06.2005 г. за условията и реда за одобряване и регистрация на предприятията за преработка на восък и производство на восъчни основи, както и на предприятията за производство и търговия с пчелен мед и пчелни продукти (Издадена от министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 54 от 1.07.2005 г.).

18. НАРЕДБА № 32 от 30.11.1999 г. за ветеринарно-санитарните изисквания   и контрол на стоковите тържища Издадена от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа, обн., ДВ, бр. 108 от 10.12.1999 г.

19. НАРЕДБА № 20 от 10.02.2006 г. за изискванията към дейностите, извършвани на всички етапи от събирането до обезвреждането на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, както и тяхната употреба, пускане на пазара и транзитно преминаване
(Издадена от министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 18 от 28.02.2006 г., в сила от 1.05.2006 г., изм., бр. 78 от 26.09.2006 г., в сила от 26.09.2006 г., бр. 100 от 30.11.2007 г., в сила от 30.11.2007 г.) - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1069 от 21 октомври 2009 за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002

20. НАРЕДБА № 17 от 16.06.2008 г. за здравните изисквания към стопанските водни животни, продуктите от тях и предпазването и контрола на болести по водните животни
(Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 64 от 18.07.2008 г., в сила от 1.08.2008 г.) - при промяната на наредбата е необходимо участието и на експерти от дирекция "Здравеопазване на животните".

21. Наредба за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели, определя изискванията към производителите и търговците на тези храни.
Съгласно чл. 8 от Наредбата, производителите или вносителите на диетични храни за специални медицински цели при пускането им на пазара уведомяват Министерството на здравеопазването, като представят и образец на етикета на продукта. Наредбата, както и действащата европейска директива, която тя въвежда, не предвиждат последваща оценка, съгласуване или одобряване от МЗ на изпратения образец на етикета, което затруднява Българската агенция по безопасност на храните  при осъществяването на официалния контрол по смисъла на Наредбата и съгласно чл.28, ал.1 от Закона за храните, където е разписано, че БАБХ извършва официален контрол върху всички храни, с изключение на бутилираните натурални, минерални, изворни и трапезни води. БАБХ не получава информация за подадените уведомления в МЗ. Предвид, че храните за специфична хранителна употреба са храни, които се различават от храните за нормална консумация и съгласно действащата уредба представляват продукти със специфичен начин на производство, предназначени за задоволяване на специалните хранителни изисквания на определени категории от населението, считам за целесъобразно сформирането на междуведомствена група за изменение на Наредбата за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели. Във връзка с изложеното и на основание чл.2а от Закона за храните за провеждане държавната политика в областта на безопасността на храните, моля за Вашето съдействие за създаване на междуведомствена работна група за разработването на Наредба за изменение на Наредбата за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели.

22. Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.
(Издадена от Министерството на здравеопазването обн. ДВ. бр.103 от2 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.24 от31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г.) - необходимо е  контролът по спазване изискванията на тази наредба да се конкретизира, коя част от наредбата контролира БАБХ и от органите на държавния здравен контрол.

23. Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и на храни предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.
(Обн. ДВ. бр.73 от 20 Септември 2011г. В сила от 20.09.2011 г.Издадена от министерството на земеделието и храните) - необходимо е синхронизиране с европейско и национално законодателство.

24. Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения
(В сила от 15.09.2011 г. Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.65 от 23 Август 2011г.) - необходимо е синхронизиране с европейско и национално законодателство.

25. Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни.
(В сила от 01.09.2013 г.издадена от министерството на здравеопазването обн. дв. бр.28 от 19 март 2013г.)- необходимо е синхронизиране с европейско и национално законодателство.

26. НАРЕДБА за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени .
(Приета с ПМС № 45 от 21.02.2003 г., обн., ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г., в сила от 12.07.2003 г.). Въвежда ДИРЕКТИВА 2001/113/ЕО НА СЪВЕТА от 20 декември 2001 година относно плодови конфитюри, желета и мармалади и подсладено пюре от кестени, предназначени за консумация от човека, изменена с Директива 2004/84/ЕО на Съвета от 10 юни 2004 година, Регламент (ЕО) № 1182/2007 на съвета от 26 септември 2007 година,  Регламент (ЕС) № 1021/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година.

27. Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците.
(В сила от 15.09.2009 г. Издадена от Министерството на здравеопазването, обн. ДВ. бр.63 от 7 Август 2009г.).

28. НАРЕДБА за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека
(Приета с ПМС № 209 от 11.09.2002 г., обн., ДВ, бр. 89 от 20.09.2002 г., в сила от 12.07.2003 г., изм., бр. 114 от 30.12.2003 г., в сила от 30.12.2003 г., бр. 1 от 6.01.2004 г.) - контролен орган е БАБХ.

29. НАРЕДБА за изискванията към какаото и шоколадовите продукти .
(Приета с ПМС № 251 от 6.11.2002 г., обн., ДВ, бр. 107 от 15.11.2002 г., в сила от 1.08.2003 г.). Въвежда Директива 2000/36/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА  от 23 юни 2000 година относно какаовите и шоколадовите продукти, предназначени за консумация от човека, изменена с Регламент (ЕО) № 1137/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година и Регламент (ЕС) № 1021/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година.

30. Наредба за изискванията към екстрактите от кафе и цикория (обн., дв,   бр.  102 от 21.11.2003 г. - в сила от 1 юни 2004 г.; изм., бр. 1 от 06.01.2004 г).