Актуално
Начало | Актуално
Консумацията на месо в ЕС пада заедно с намаляването на производството 15.03.2012

Общото производство на месо в ЕС се очаква да се свие с 1,1% през 2012 г. и да остане стабилно, с последващ лек спад от 0,1% през 2013 г. В същото време намаляването на общото потребление на месо в ЕС е предвидено в размер на 0,7% през 2012 г. и 0,4% през 2013 г., според прогнози на Европейската комисия, публикувани през февруари 2012 г. Секторът на месопроизводството в ЕС през 2011 г. бе подкрепен от сравнително силното ниво на търсене на световния пазар, който се характеризираше с относително благоприятна световна икономическа ситуация. Глобалното търсене се увеличи, отчасти в резултат на разпространението на различни заболявания при животните, довели до недостиг на доставките на живи животни и месо в Далечния изток.

Общите доставки на месо станаха по-ограничени, поради високата цена на фуражите, въпреки сравнително добрата зърнена реколта в ЕС, САЩ, Канада и Русия. В резултат на това цената на месото се увеличи, което допринесе за ръст в показателите за износа на месо от ЕС. Прогнозата на Европейската комисия е за по-нататъшно намаление на консумацията на месо в ЕС с 0,7% през 2012 г. и 0,4% през 2013 г. Само консумацията на птиче месо ще остане стабилна и според предварителни оценки на експерти дори ще расте, макар и незначително, в сравнение с 2011 година, поради относително ниската цена на този вид месо. Общият обем на производството на месо в ЕС трябва да намалее леко (1,1%) през 2012 г., и да остане стабилно през 2013 г.


Общото потребление на птиче месо в ЕС, както е споменато по-горе, ще се увеличи през 2012 г., приблизително с 0,8%, главно благодарение на по-високото вътрешно търсене и относително ниската цена.


Търсенето на птиче месо в глобален мащаб се разраства навсякъде с изключение на САЩ, където търсенето по-вероятно ще остане слабо. Световното производство трябва да расте, с изключение на Съединените щати, където ниската рентабилност е довела до намаляване на производството през втората половина на 2011 г. Нетното производство на птиче месо в ЕС, се очаква да нарасне леко с 0,6% през 2012 г. и с 0,7% през 2013 г. в сравнение с няколко години по-рано.


Що се отнася за търговските потоци през 2012 г., износът на птици от ЕС се очаква да се свие с 1,2% и тази тенденция вероятно ще продължи и през 2013 г. Обемът на вноса ще остане на същото ниво през 2012 г. като през 2011 г.


Известната несигурност на търговските и производствените резултати ще се дължи главно на ръста на производствените и инвестиционните разходи и на ограничения капацитет на секторно съгласуване на мощностите, в нестабилността на пазара, и поради здравословни проблеми при животните и птиците (напр. вирусът Шмаленберг, който наскоро се разпространи сред кравите и овцете в ЕС). Цените на енергоносителите и протеиновите фуражни съставки и други необходими компоненти на фуражите започнаха да растат през 2010 г. и както се очаква ще останат високи.