Актуално
Начало | Актуално
РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ АМБ 05.08.2020

  П О К А Н А 

Управителният съвет на Асоциация на месопреработвателите в България на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.18 ал.2 от Устава на АМБ свиква  РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ  на 18 септември /петък/ 2020 г. от 12.00 ч. в зала 1 на Рослин Сентръл Парк хотел, София, бул. „Витоша" № 106 при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Приемане  на годишен отчетен доклад за дейността на  АМБ за 2019 г. 2. Приемане  на отчет на Контролния съвет за 2019 г. 3. Приемане на финансов отчет на АМБ за 2019 г. 4. Приемане на програма за дейността на АМБ  за 2020 г. 5. Приемане на проект на бюджет на АМБ  за 2020 г. 6. Промени в Устава на АМБ 7. Разни При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл.18 ал.5 от Устава на АМБ Общото събрание ще се проведе същия ден в 13.00 ч. Моля, в срок до 5 септември 2020 г. да потвърдите Вашето участие в офиса на АМБ - тел. 02/971 26 71 или на електронен адрес: office@amb-bg.com