Актуално
Начало | Актуално
Въведени са изменения и допълнения в Утвърдените стандарти СТАРА ПЛАНИНА

Във връзка с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1169/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията и Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните Приета с ПМС № 383 от 4.12.2014 г /ДВ бр.102/2014 г./, със Заповед РД 11-81 от 23 януари 2015 г. на изпълнителния директор на БАБХ са въведени изменения и допълнения в УС „Стара планина".


Всички актуализирани Утвърдени стандарти "Стара планина" , можете да видите
  ТУК...