Проекти
Начало | Проекти
Разработване и внедряване на ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони

Наименование на проекта:
"Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони".

Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ: 8 902 959 лв.

Изпълнител: Проектът се осъществява от Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес, в съответствие с договор № BG051PO001-2.1.06/23.10.2009 г. по мярка BG 051PO001-2.1.06 "Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие.

Срок на изпълнение: 2009-2013 г.

Партньори:

  • Конфедерация на независимите синдикати в България
  • Конфедерация на труда "Подкрепа"


Обща цел на проекта:

Повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на пазара на труда чрез изграждане на система за оценяване на компетенциите на работната сила на браншово и регионално ниво.

Специфични цели:

  • Анализ и дефиниране на изискванията към компетенциите на работната сила при отчитане на европейските, национални и браншови изисквания и стандарти;
  • Изграждане на браншова и регионална референтна мрежа и информационна система за оценяване и актуализиране на компетенциите на работната сила, съобразно настоящите и бъдещи потребности на пазара на труда;
  • Подобряване на координацията и информационния обмен между националните, браншови и регионални структури на работодателите и синдикалните организации и отговорните държавни институции при оценяване на компетенциите на работната сила; 
  • Национално признаване и създаване на предпоставки за интегриране на информационната система за оценяване на компетенциите на работната сила в бъдещото електронно правителство за повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на работна сила.Секторните анализи, свързани с настоящия проект и изготвени от АМБ, можете да видите ТУК ...

За допълнителна информация и новини за проекта, моля посете следните уеб страници:

www.meat.competencemap.bg

www.competencemap.bg

www.mycompetence.bg