За нас
Начало | За нас
ЕКИП

Инж. Павлина Лилова Стефанова - Главен експерт - технолог 

Инж. Павлина Стефанова работи в АМБ от 23 години.

Завършила е магистърска степен инж.технолог, специалност "Технология на животинските продукти и консервиране", профил "Технология на месо и риба" във ВИХВП, гр. Пловдив. Има следдипломна квалификация "Учителска правоспособност" в СУ "Климент Охридски" и следдипломна квалификация "Организация и управление на дейността ЗБУТ" в УНСС.
От 1978 г. до 1996 г. е инж.технолог и "началник цех" в Месокомбинат в гр. Видин и учител по специалността "Оператор Месо и месни продукти" в ТИХ "Асен Златаров".
Има множество сертификати и дипломи по НАССР, ДПП, Иновации, Маркетинг, Човешки ресурси-оценител. Специализация по НАССР в Университет Мисисипи, САЩ. Вътрешен и водещ одитор по ISO - Системи за управление на качеството и Системи за управление в лаборатории за изпитване и пробовземане, по БДС ЕN ISO 19011: 2011, БДС ЕN ISO/IEC 17025:2006   и т.н.


Д-р Диляна Димитрова Попова - Главен експерт - ветеринарен лекар


От 2001 г. до настоящия момент Д-р Диляна Попова работи като главен експерт в Асоциация на месопреработвателите в България, като подпомага фирмите от бранша по ветеринарни въпроси и законодателство по безопасност на храните.

Завършила е Висшия институт по зооинженерство и ветеринарна медицина в гр. Стара Загора - Магистър ветеринарен лекар.
През 2012 г. в Тракийски университет Стара Загора завършва специалност „Ветеринарна администрация".
Има следдипломна квалификация по Държавен ветеринарно-санитарен контрол (ДВСК) в София.
Обучение по ДПП и НАССР в месодобивни и месопреработвателни предприятия в Падуа, Италия.
Специализация по НАССР в Държавен Университет Мисисипи, САЩ.
От 1989-2001 г. е работила в Регионална ветеринарномедицинска служба - Държавен ветеринарно-санитарен контрол, гр. Бургас.
Участвала е в разработване на наръчници и ръководства по Безопасност на храните. Одитор на Системи за управление по ISO 9001:2008, 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 22 000:2005, БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Класификатор на кланични трупове от свине, едри и дребни преживни животни по системата S (UROP). Оценител на компетенции на работната сила по браншове и региони.


За контакти:

Адрес:
Гр. София 1111,  Бул. "Шипченски проход" бл. 240, вх. А   
(Вижте ни на картата ...)
Телефон:  + 359 2 971 26 71
email: office@amb-bg.com