Актуално
Начало | Актуално
От 1 януари 2014 г. - ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ при етикетиране на мляно месо

Според определението, дадено в Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход „Мляно месо“ е обезкостено месо, което е смляно на парченца и съдържа помалко от 1 % сол.

От 1 януари 2014 г. при етикетиране на мляно месо се прилага Приложение VI, част Б от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1169/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/ 250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/ 67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията.

При етикетиране на мляно месо върху опаковките, предназначени за доставка на краен потребител, със съдържание на мляно месо от домашни птици, еднокопитни животни или месни полуфабрикати, съдържащи МОМ, трябва да има текст, посочващ, че продуктът трябва да бъде сготвен преди консумация /приложение III, раздел V, глава IV към Регла намент (ЕО) № 853/2004/.

Допълнително на етикета се изписва следният израз:

  • процентно съдържание на мазнини под …,
  • съотношение колаген/месен протеин под ….


Регламентът дава право държавите- членки да разрешат пускане на техните национални пазари на мляно месо, което не отговаря на критериите, посочени в таблицата, под намент ционална марка, която не може да бъде объркана със здравната и идентификационна маркировка, предвидени в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 853/2004.