Актуално
Начало | Актуално
РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ АМБ 12.02.2020

Управителният съвет на Асоциация на месопреработвателите в България на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква  РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

03 април 2020 г. от 12.00 ч. в зала 1, Рослин Сентръл Парк хотел, София, ул.Витоша 106 При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе същия ден в 13.00 ч. при следния дневен ред:

1. Приемане  на годишен отчетен доклад за дейността на  АМБ за 2019 г.

2. Приемане  на отчет на Контролния съвет за 2019 г.

3. Приемане на финансов отчет на АМБ за 2019 г.

4. Приемане на програма за дейността на АМБ  за 2020 г.

5. Приемане на проект на бюджет на АМБ  за 2020 г.

6. Разни

Моля, в срок до 20 март 2020 г. да потвърдите Вашето участие в офиса на АМБ – тел. 02/971 26 71, 870 90 66, факс 02/973 30 69 или на електронен адрес: office@amb-bg.com