Актуално
Начало | Актуално
ПОКАНА за РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на АМБ 19.04.2019

П О К А Н А

 

Управителният съвет на Асоциация на месопреработвателите в България

на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква

 

 

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

 

на 7 юни /петък/ 2019 г. от 12.00 ч.

 

в „Рослин Сентрал Парк Хотел“

гр. София, бул. „Витоша“ 106

 

При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 13.00 ч. при следния дневен ред:

 

1. Приемане  на годишен отчетен доклад за дейността на  АМБ за 2018 г.

2. Приемане  на отчет на Контролния съвет за 2018 г.

3. Приемане на финансов отчет на АМБ за 2018 г.

4. Приемане на програма за дейността на АМБ  за 2019 г.

5. Приемане на проект бюджет на АМБ  за 2019 г.

6. Избор на нов УС на АМБ

7. Избор на Председател на УС на АМБ

8. Избор на Контролен съвет и Комисия по етика

9. Промени в устава на АМБ

10. Разни

 

Моля в срок до 23 май 2019 г. да потвърдите Вашето участие в офиса на АМБ – тел. 02/ 971 26 71, 870 90 66, факс 02/ 973 30 69 или на електронен адрес:office@amb-bg.com

Във връзка с избора на нов УС на АМБ и промени в Устава на АМБ е необходимо присъстващите фирми-членове да имат актуално състояние на фирмата.