Актуално
Начало | Актуално
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове ще се прилага през 2015 г.

Уважаеми колеги,

През 2015 г. ще се прилага Регламент (ЕС) 517/2014  за флуорсъдържащите парникови газове.

Моля да да се запознаете с изискванията на Регламента и най-вече фирмите, които са оператори на камиони и ремаркета с хладилно оборудване, извършващи транспорт на посочените по-долу стоки.

Списък на стоките, за които се изисква транспортиране с хладилно оборудване:

 • дълбокозамразени и/или охладени продукти;
 • млечни продукти;
 • морски продукти;
 • сладкарски и/или сладоледени изделия;
 • цветя;
 • яйца;
 • сокове;
 • плодове и/или зеленчуци;
 • замразени храни, вкл. замразени зеленчуци;
 • печива;
 • медицински материали;
 • плазма;
 • фармацевтични продукти, и други стоки, които изискват специален температурен контрол.


Новият РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 може да бъде намерен на следния интернет адрес: http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=109.

Към хладилното оборудване на камионите и ремаркетата се прилагат изискванията на чл. 4, 5, 6 и 8.

За да се определи дали дадено предприятие попада в обхвата на регламента (чл. 4, параграф 1 на регламента (долен праг за оборудването от  5 тона CO2 eq), следва да се вземат предвид количествата хладилен агент, при които се осигурява оптимална работа на оборудването и потенциала на глобално затопляне (ПГЗ) на веществото. Напр. R-404a е смес с ПГЗ = 3922 и следователно долният праг за количество на хладилния агент е 5000 : 3922 = 1.3kg.

В момента се подготвя и проект на ЗИД на Закон за чистотата на въздуха, с който се цели осигуряване на прилагането на новия Регламент, вкл. контрола на оборудването. След вътрешното му съгласуване, ЗИД на ЗЧАВ ще мине и на съгласуване през РГ-20, където БСК има представител и своевременно ще ви информираме.