Актуално
Начало | Актуално
ПОКAНА за РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на СТССМП, 2015

Националният съвет на Сдружение традиционни сурово - сушени месни продукти /СТССМП/ на основание на чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква


РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

на 06 ноември 2015 г. от 13.00 часа в хотел „ЛЕНДМАРК" - гр. Пловдив при следния дневен ред:


1. Приемане на годишен отчетен доклад за дейността на СТССМП за 2014 г.
2. Приемане отчет на Контролния съвет за 2014 г.
3. Приемане на финансовия отчет на СТССМП за 2014 г.
4. Приемане на програма за дейността на СТССМП за 2015 г.
5. Приемане на проект за бюджет на СТССМП за 2015 г.
6. Избор на нов Национален съвет на СТССМП
7. Избор на Председател на СТССМП
8. Избор на нов Контролен съвет на СТССМП
9. Избор на нова Арбитражна комисия
10. Промени в устава на СТССМП
11. Разни


При липса на кворум на основание на чл. 273 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе същия ден в 14.00 часа на същото място при същия дневен ред.

Адрес на хотела:  ул. „Св. Валентин" 1, Гребен канал-запад - Пловдив

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТССМП:
/инж. Димитър Маджаров/