Актуално
Начало | Актуално
ПОКAНА за РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 2018 01.03.2018

Управителният съвет на Асоциация на месопреработвателите в България на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ Ви кани на РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на 26 април /четвъртък/ 2018 г. от 13.00 ч. в Midalidare Hotel & SPA с.Могилово, община Чирпан.

При  липса  на  кворум  на  основание  чл.27  ЗЮЛНЦ  общото  събрание  ще  се  проведе същия ден в 14.00 ч. при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен отчетен доклад за дейността на АМБ за 2017 г.

2. Приемане на отчет на Контролния съвет за 2017 г.

3. Приемане на финансов отчет на АМБ за 2017 г.

4. Приемане на програма за дейността на АМБ за 2018 г.

5. Приемане на проект бюджет на АМБ за 2018 г.

6. Промени в устава на АМБ

9. Разни.

Надявамe се на вашата активност и присъствие на събранието, за да обсъдим актуални проблеми за бранша.